Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

2. Iedere opgegeven leveringstermijn, zelfs indien deze specifiek is vermeld, is een benadering en wordt verstrekt als vorm van inlichting. Overschrijding ervan kan hoe dan ook geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding kan evenmin aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere aanspraak tegenover nv Lodewijckx.

3. Opgegeven danwel becontracteerde prijzen, hetzij eenheidsprijzen danwel algehele of totaalprijzen dienen steeds gerelateerd aan op het ogenblik van het aangaan ervan heersende omstandigheden en prijsbeïnvloedende parameters. De klant machtigt nv Lodewijckx tot prijsaanpassing, eenzijdig, bij wijziging van de marktomstandigheden en / of van prijsbeïnvloedende parameters.

4. Nv Lodewijckx is steeds gemachtigd overmacht in te roepen, telkens daartoe aanleiding bestaat. Overmacht dient in de meest ruime zin van het woord begrepen; iedere omstandigheid buiten de eigen wil van nv Lodewijckx om, komt daartoe in aanmerking.

Nv Lodewijckx heeft ter zake een enkelvoudige mededelingsplicht alvorens concreet in te roepen.

5. Elke wijziging van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Deze is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door nv Lodewijkcx. Indien deze wijziging een gedeeltelijke annulering inhoudt zijn de bepalingen onder artikel 10 hiernavolgend van toepassing.

6. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Nv Lodewijckx tot op het ogenblik van volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd.

Nv Lodewijckx kan bij niet – betaling op kosten en risico van de klant – op elk ogenblik de goederen terugnemen en ophalen.

Nv Lodewijckx houdt zich daarbij het recht voor de aanrekening en verschuldigdheid van deze opgehaalde goederen – gelet op hun mogelijks unieke karakter – te behouden.

Het risico gaat vanaf de levering over op de klant, zelfs indien het vervoer door of in opdracht van nv Lodewijckx zou geschieden.

De klant dient zich tegen mogelijke schadegevallen te verzekeren.

De levering gebeurt steeds ex works.
De goederen worden verzonden op kosten en risico, onder andere van opslag, laden, transport en kosten, van de klant, ongeacht de modaliteiten van het transport.
De klant sluit hieromtrent de nodige verzekeringen af.

Indien nv Lodewijckx desbetreffend om eender welke reden door een derde zou aangesproken worden, zal de klant nv Lodewijckx hiervoor steeds volledig vrijwaren.

7.

7.1. De klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten dienen aangetekend, met een gedetailleerde en limitatieve opsomming van de gebreken, te geschieden binnen de 24 uur vanaf levering.

Nv Lodewijckx is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode.

Zichtbare gebreken kunnen tevens geen aanleiding tot vergoeding geven, indien de goederen inmiddels in behandeling werden genomen of werden verwerkt.

7.2. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij, gelet op de specifieke aard van de goederen, aan nv Lodewijckx binnen de 14 dagen worden gemeld bij aangetekend schrijven met een gedetailleerde en limitatieve opsomming van de gebreken. Verborgen gebreken kunnen geen aanleiding tot vergoeding geven indien zij inmiddels in behandeling werden genomen of werden verwerkt of indien hun houdbaarheidsdatum inmiddels is verstreken.

De eventuele vordering in rechte op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen de 2 maanden na de levering en dit op straffe van verval.

7.3. Inzake zichtbare en verborgen gebreken, alsmede inzake niet conforme levering, waarbij de aansprakelijkheid van Nv Lodewijckx zou weerhouden worden, blijft haar aansprakelijkheid ten allen tijde beperkt tot de vervanging ervan danwel – indien vervanging niet mogelijk zou zijn – tot maximaal het bedrag van de bedongen koopsom, wat dat onderdeel betreft, als tot de concrete dekking zoals verleend door haar verzekeraar. Bij behandeling aldus zal nv Lodewijckx van elke aanspraak tot schade bevrijd zijn.

De kosten in de zin van – niet limitatief – transport-, opslag- of vernietigingskosten van de slechte partij goederen vallen ten laste van de klant.
Eventuele kosten van recall in de meest brede zin van het woorden blijven steeds ten laste van de klant.

7.4. De ingebruikname / verwerking van (een deel van) de geleverde goederen wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve aanvaarding van de goederen, in hun totaliteit.

7.5. Betwisting over facturatie dient te geschieden binnen de acht dagen en dit bij aangetekende zending.

8.

8.1. De klant van nv Lodewijckx zal geen aanspraak maken op door laatstgenoemde of diens aangestelden of door interimpersoneel begane lichte of zware fout.
De klant zal daartoe een genoegzame verzekeringswaarborg onderschrijven. Nv Lodewijckx is evenmin aansprakelijk voor opzet in hoofde van haar aangestelden.

Aansprakelijkheid in hoofde van nv Lodewijckx zal ten allen tijde gelimiteerd zijn tot het totaalbedrag van de uitgeschreven facturen als tot de concrete dekking zoals verleend door haar BA-verzekeraar.

Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Eventuele kosten van recall in de meest brede zin van het woord blijven steeds ten laste van de klant.

8.2. Geen enkele schade aan derden, uit welke oorzaak dan ook, kan Nv Lodewijckx ten laste worden gelegd.

Uit hoofde van de aangegane opdracht neemt de klant, bij vrijwaring, geheel op zich.

De klant sluit in dat verband alle noodzakelijke verzekeringen af, mede in voordeel van Nv Lodewijckx alsmede in voordeel van eventuele onderaannemers/leveranciers van nv Lodewijckx.

8.3. Nv Lodewijckx kan noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks aansprakelijk gesteld worden voor de daden van haar onderaannemers.

8.4. De bestuurders van nv Lodewijckx zijn in voorkomend geval nooit ruimer aanspreekbaar dan de in voege gestelde en tussenkomende verzekeringswaarborg bestuursaansprakelijkheid.

8.5. Nv Lodewijckx kan nooit door de klant aansprakelijk gesteld worden voor door haar eventueel verstrekt advies.

9. De klant doet afstand van verhaal m.b.t. eventuele schade aan haar eigen personeel. De klant laat deze afstand van verhaal ook toepassen door haar eigen verzekeraar arbeidsongevallen.

10. Elke gebeurtenis te wijten aan de klant die de levering tijdelijk onmogelijk maakt, geeft niet enkel recht op een evenredige verlenging van de leveringstermijn maar tevens op een vergoeding voor de door de vertraging veroorzaakte schade, forfaitair begroot op 10% onverminderd het recht van Nv Lodewijckx om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven, dan dient de klant een schadevergoeding van 20% van het totaalbedrag der bestelling te betalen.

Is de niet-uitvoering van het contract te wijten aan Nv Lodewijckx, aldus met uitsluiting van overmacht, dan is deze een soortgelijke vergoeding verschuldigd.

Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven dan is de klant verplicht nv Lodewijckx te vergoeden voor de desgevallend reeds gemaakte kosten.

11. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Veerle-Laakdal op datum factuur.

Aangestelden van nv Lodewijckx zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen.

Bij gebreke aan effectieve integrale betaling op die dag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 12% per jaar tot datum effectieve integrale betaling.
Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van € 100,-.

Deze intresten en schadevergoeding zijn eveneens verschuldigd in geval van acceptatie van een wisselbrief. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn in deze forfaitaire vergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend.

Bij niet (integrale) – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft nv Lodewijckx het onvoorwaardelijke recht de (al dan niet verdere) levering uit te stellen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag.
In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken m.b.t. leveringstermijnen. Het uitstellen van de (al dan niet verdere) levering kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.
Indien de levering uit deelopdrachten bestaat, behoudt Nv Lodewijckx zich het recht voor de uitvoering van de volgende deelopdracht op te schorten conform het voorgaande, tot zolang de vorige deelopdracht integraal werd betaald.
Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Nv Lodewijckx de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant.
Dit alles onverminderd het recht van Nv Lodewijckx de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanprestatie.

12. De klant dient ten gunste van Nv Lodewijckx een abstracte bankgarantie te laten afleveren door een Belgische eersterangs bank ten belope van het bedrag van de overeenkomst.

13. De klant verbindt zich ertoe de door Nv Lodewijckx toegepaste fabricage-, bewerkings- of gebruiksmethodes waarvan hij kennis zou krijgen, niet zelf te gebruiken of door te spelen aan derden.
Desbetreffend geldt een absolute geheimhoudingsplicht, gesanctioneerd met een conventionele schadevergoeding per inbreuk groot € 100.000,-, onverminderd de verschuldigdheid van meerdere schadevergoeding zoals te bewijzen.

14. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. Partijen zijn in de mate van het mogelijke ertoe gehouden de ongeldige bepalingen te vervangen door een equivalente bepaling die in de lijn ligt van deze algemene voorwaarden en dewelke niet nietig zou zijn.

15. Alleen het vredegerecht te Herentals en de rechtbanken van eerste aanleg of van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd om van geschillen in eerste aanleg kennis te nemen.
Het Belgisch recht is van toepassing.Onze visie

Wat betekent voor ons ondernemen? En welke waarden dragen wij hoog in het vaandel?

Meer ...

Contacteer ons

Cocovite is er voor u, zo ook onze verkoopsmensen, die u graag met raad en daad verder helpen.

Meer ...

Onze certificaten

Om u continu te voorzien van uitstekende eiproducten controleren wij nauwgezet ieder stadium van ons productieproces.

Meer ...

Commerciële agenten

U wil rechtstreeks contact met één van onze commerciële agenten?

Meer ...